Nytt verktyg för bättre skördar

Rådgivaren Martin Petterson från Hushållningssällskapet Konsult presenterade HIR Potential på Brunnby Lantbrukardagar. Foto: Lisa Parland
Textstorlek:

​HIR Potential är ett nytt växtodlingsverktyg som Hushållningssällskapet erbjuder lantbrukare för att de ska kunna optimera gårdens resurser.

– Vi har sett stagnerade skördar i Sverige på senare år men enligt experter finns det ändå möjlighet att höja avkastningen med 20 procent under en tioårsperiod säger Martin Pettersson som är rådgivare på Hushållningssällskapet Konsult.

Man har tagit fram 15 olika parametrar som spelar stor roll för avkastning på skörden. Efter en noggrann genomgång av varje parameter tar HIR potential fram en beräkning av avkastning på vårkorn respektive höstvete.

De 15 parametrarna är bevattning, klimatzon, mullhalt, jordart, underliggande jordlager, nederbörd, växtodlingsstatus, sortval, fältform, timing, dränering, jordbearbetning, växtföljd, markpackning och kväve – svamp – ogräs – insekter.

Resultatet av beräkningen presenteras sedan i både tabell- och kartform. Lantbrukaren får se svart på vitt hur många procent av den totala potentialen som utnyttjas idag, den avkastning man kan förväntas få med nuvarande odlingsmetoder i varje markkarteringspunkt samt hur mycket olika faktorer som inte är optimala minskar avkastningen i varje markkarteringspunkt.

För att kunna använda verktyget HIR Potential växtodling krävs innan beräkningen jordartsanalys, analys av mullhalt samt markkarteringskarta. En kortare genomgång av maskinparken görs också då man bland annat går igenom vikter och ringtryck.

– Vilka av de här 15 parametrarna som påverkar den enskilda gården mest
måste vi slå fast innan vi vet vilka åtgärder som ska vidtas, förklarar Martin Pettersson.
Vissa parametrar är också lättare att påverka än andra. Nederbörd tillexempel råder vi inte över men kväve kan vi påverka genom gödsling.

När det gäller höstvete är dränering, rätt kvävegive och fosforvärden saker vi i stor utsträckning kan påverka.

– Allt som är maskinkopplat har lantbrukare ofta väldigt bra koll på. Om det sedan är ekonomiskt lönsamt att åtgärda allting är en annan sak.

HIR Potential bidrar inte bara till förbättrad lönsamhet för den enskilda lantbrukaren utan minskar också miljöbelastningen eftersom de insatser som görs blir mer effektiva.

Under oktober månad kommer Hushållningssällskapet kommer att utbilda fler rådgivare i HIR Potential.

I de stora jorbruksdistrikten finns redan en eller två men det är tänkt att rådgivare ska finnas över hela Sverige, överallt där Hushållningssällskapet finns.

Faktaruta Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet är landets äldsta organisation på jordbruksområdet.

Idag finns 17 regionala, fristående hushållningssällskap över hela Sverige som är med i Hushållningssällskapens förbund.

Den gemensamma värdegrunden utgår från viljan att vårda och utveckla landsbygden och dess värden.

Främst görs detta genom att sällskapet utvecklar och förmedlar kunskaper till lantbrukare och andra företagare på landsbygden samt till deras avnärmare.