Hägn sätts upp i brandområdet

Sex hägn på vardera 100 kvadratmeter kommer att sättas upp i brandområdet. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

​Nu skall sex hägn på vardera 100 kvadratmeter sättas upp på olika platser i brandområdet där den stora skogsbranden härjade år 2014. Det är Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som skall studera hur älg, kronhjort och rådjur påverkar olika trädslags tillväxt.

Hägnen är tänkta att hindra djuren från att beta för att sedan kunna jämföras med terrängen där det inte är inhägnat. Skogsstyrelsen och SLU skall studera djurens påverkan både på lång och kort sikt.

Genom att ha hägn kan man studera djurens påverkan på landskapet och skogsbruket i brandområdet. Samtidigt kan man studera i vilken omfattning som asp, sälg och andra trädslag kan breda ut sig i de delar av brandområdet som avsatts till naturreservat. Troligen kommer det att bli stor skillnad på växtligheten i hägnen och växtligheten utanför.

Hägnen kommer att sättas upp nära lågtrafikerade vägar så att allmänheten, forskare, jägare och skogsägare enkelt kan följa utvecklingen.

Efter branden har markägarna framför allt sått tall i området. Detta därför att det växte mest tall före branden men också för att tallen lämpar sig bäst på den numera magra marken.

Tidigare erfarenheter visar också att sådda tallplantor klarar angrepp av svampen rotmurkla bättre än planterade tallplantor. Dessutom ger sådd ofta fler plantor än vid plantering vilket i sig minskar betesskador på enskilda plantor.

Sverige behöver mer tall av olika orsaker. Allvarliga betesskador minskar, tallskogar ger mer foder till hjortdjuren genom exempelvis bärris. Dessutom klarar tall sannolikt kommande klimatförändringar bättre än gran. Längre fram kommer det att bli viktigt att röja tallskogen som växer upp. Men rönn, asp, sälg och ek skall i så stor utsträckning som möjligt lämnas orörda.

Röjningen är viktig då en röjd skog inte lika lätt drabbas av skador orsakade av storm eller snö. Markägare och jägare har sedan ett stort ansvar att gemensamt skapa balans så att hjortdjurens betning inte påverkar framtida skogars tillväxt, kvalitet, trädslagsblandning och biologiska mångfald i allt för stor grad.

Hägnen sätts upp i samverkan mellan Västerås stift, AB Karl Hedin och privata skogsägare.