Ja till vindkraftverk i Norberg

Så här kommer byborna i Olsbenning att uppleva vindkraftverken enligt detta fotomontage. Foto: VKS Vindkraft
Textstorlek:

​Vi har tidigare skrivit om Vindpark Målarberget på gränsen mellan Norbergs och Avesta kommun. Ända sedan planerna blev kända har motståndet i bygden varit stort. I måndags beslutade kommunfullmäktige i Norberg att tillstyrka VKS Vindkrafts ansökan om att bygga vindkraftverk.

 

Samma planer fanns för tre år sedan i Odensvi, vid Vågsjön, norr om Köping. Precis som i Norberg plnerades för ett 30-tal 200 meter höga vindkraftverk i vad befolkningen i bygden kallar Köpings sista vildmark.

Företrädare för samtliga partier i fullmäktige i Köping sade i mars 2015 nej till en vindkraftpark vid Vågsjön. På Målarberget i Norberg planeras det för att bygga 39 snurror vilka också är 200 meter höga.

Den beräknade driften för snurrorna blir unde cirka 20 år. De första tolv åren beräknas verken gå med förlust för att sedan generera vinst. Efter dessa 20 år kommer de att monteras ned. Betongfundameneten, på vilka de står, kommer däremot att bli kvar och täckas över.

För bygget av snurrorna kommer det att bli omfattande vägbyggnationer, vägar med stor bredd som skall klara att bära tunga transporter. Varje vinge till rotorerna är 45 meter långa och kräver därför långa släp.

Protesterna, från främst byn Olsbenning, har varit kraftiga. Dagligen har debattartiklar och insändare synts i lokalpressen.

I måndags tillstyrkte alltså kommunfullmäktige i Norberg VKS Vindkrafts ansökan om att bygga dessa. I Köping gjorde man tvärtom och avslog ansökan och det blev aldrig någon vindpark.

Efter en lång debatt kom fullmäktige till beslut – genom acklamation – ingen votering begärdes.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag. Debatten handlade mycket om buller och ljud och om materialen i vindkraftverken och deras miljö- och hälsopåverkan.

Debatten gled sedan in på vilken elförsörjning Sverige skall ha i framtiden och vilken roll vindkraftverken i Norberg kommer att få. Kommunfullmäktige antog även kommunstyrelsens förslag om remissyttrande men även det tillägg kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson (S) gjort genom ordförandebeslut.

Remissyttrandet lyder i korthet att VKS Vindkraft skall hitta en alternativ plats för de vindsnurror som är planerade att byggas i en nyckelbiotop. Nyckelbiotopen hittades förra året – där finns en lokal för nattskärra.

Kommunen vill att en kompletterande studie görs om förekomsten av fågeln. Nattskärran anses synnerligen skyddsvärd och vid behov skall justeringar och skyddsåtgärder göras.

Om det inte går bör inte vindkraftverk byggas där.

Kommunalrådets tillägg antogs vilket betyder att Norbergs kommun, i likhet med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, anser att sex vindkraftverk inte skall byggas då de kan störa ut radiokommunikationen i Rakelnätet, vilket används av flera samhällsviktiga verksamheter.

Frågan avgörs slutligen av Miljöprövningsdelegationen.