I väntan på besked om kulturmiljöbidrag

Cecilia Lagerfalk-Rooth, funktionssamordnare och byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Västmanland. Foto: Cecilia Eriksson
Textstorlek:

​Perioden för att söka bidrag till Kulturmiljövård har avslutats. 60 projekt har ansökt om bidraget från länsstyrelsen i år. Nu väntar länsstyrelsen på Riksantikvarieämbetets besked om hur mycket pengar de får att fördela.

– Vi får fördelningsbeslutet från Riksantikvarieämbetet i månadsskiftet januari/februari, berättar Cecilia Lagerfalk-Rooth, funktionssamordnare och byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Västmanland.

Byggnadsvårdsbidraget finns till för att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde. Bidraget ska hjälpa till att vårda och underhålla kulturhistoriskt viktiga byggnader med hjälp av traditionella material och metoder.

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka om bidraget hos länsstyrelsen.

Förra året delade länsstyrelsen ut 11 401 000 kronor i kulturmiljövårdsbidrag till olika insatser och projekt runt om i länet.

Då fick länsstyrelsen in 91 stycken bidragsansökningar om byggnadsvård. Av dem beviljades 33 stycken bidrag.

Av de 91 ansökningarna handlade 23 stycken om ekonomibyggnadsbidrag, varav 12 stycken beviljades bidraget.

Ekonomibyggnadsbidraget har ersatts av det nya så kallade ”Lilla bidraget”, som man kunde ansöka om för första gången i år. Bidraget är tänkt för mindre kulturmiljövårdsprojekt.

– Det kan exempelvis handla om ängslador och om andra mindre byggnader som har svårt att hävda sig bland stora omfattande projekt, säger Cecilia Lagerfalk-Rooth.

– Men det är få som ansökt om det ”Lilla bidraget” i år. Vi kanske behöver marknadsföra det bättre, berättar hon vidare.

Totalt har 60 ansökningar kommit in om byggnadsvårdsbidrag till länsstyrelsen i år.

Det är långt ifrån alla som får ta del av bidraget, eftersom de ekonomiska medlen är begränsade.

Därför prioriterar länsstyrelsen objekt som är skyddat som byggnadsminne och andra kulturhistoriskt intressanta miljöer, riksintressen, platser eller objekt med regional och lokal betydelse samt helhetsmiljön runt det aktuella objektet.

– De allra flesta ansökningar vi får in är kulturhistoriskt värdefulla. Jag önskar att det fanns ett större bidrag, säger Cecilia Lagerfalk-Rooth.

Ansökningar om bidrag för samma objekt brukar återkomma.

– Vi har flera sådana ärenden, säger Cecilia Lagerfalk-Rooth.

– Det handlar om industrihistoriska objekt som Sala silvergruva eller Strömsholms kanal, säger hon.

Cecilia Eriksson