Västmanlands nyheter – 100 år för landsbygden

Det absolut första numret av Västmanlands nyheter har blivit lite skamfilat genom årens lopp. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

VÄSTERÅS Nu är vi lite tidigt ute kan tyckas. Men är det ett bemärkelseår så är det. Västmanlands nyheter fyller nämligen 100 år i år – dock inte förrän den 8 december då det allra första numret såg dagens ljus 1917.

Tyvärr finns inga protokoll bevarade som berör Västmanlands nyheter mellan åren 1917 och 1933. Troligen fördes helt enkelt inte några protokoll då man samlades för möte. Om detta kan man läsa i boken ”70 år med Västmanlands nyheter”.

Det man dock vet är att tidningen kämpade för sin existens under dessa 16 år. Aktier tecknades vid skilda tillfällen men de blev med tiden inte ens värda papperet de var tryckta på. Men det fanns personer som trodde på idén med en tidning för allmogen och de pytsade in för den tiden stora summor för ändamålet.

Målet från början år 1917 var att ge ut en tidning som kom ut tre dagar i veckan men de planerna fick snart skrinläggas på grund av tidigare nämnda problem. Så Västmanlands nyheter blev en tidning som gavs ut en dag i veckan. Så är det än i dag.

Och precis som tanken var år 1917 är Västmanlands nyheter tidningen som bevakar landsbygden och dess frågor – något som allt som oftast är bortglömt av större medier.

Vad innehöll då det första numret av tidningen den 8 december år 1917? Ja, ambitionen var stor med denna nya tidning. Bland annat kan man läsa att Västmanlands nyheter skall vara ett nyhets- och annonsorgan för hela länet. Man lovar också att tidningen skall komma ut varje helgfri tisdags-, torsdags- och lördagsmorgon och skall innehålla den senast förflutna nattens inkomna telegram. Men så blev det alltså inte även om tidningen kom ut tre gånger i veckan en tid. Prenumerationspriset för ett år var sex kronor och man hade två lokalredaktioner – en i Sala och en i Norberg. Och den första artikeln i tidningen börjar så här:

”Västmanlands nyheter träder i dag med mod och förtröstan fram till det verk och till den ställning framtiden kan giva den i våra bygder och bland vårt folk. Ty i vårt framträdande ligger något mer än dagsnyhetens snart förflyktigade intresse. Grundvalen för vår tidning är nämligen själv skapad av tidevarvets utveckling och har framtvingats av det redan skönjbara, att bondens i Hedenhös grundade och i sekler hävdade ställning i samhället hotas till sitt bestånd av tillintetgörande makter”.

Det är inte utan att man känner igen sig – mjölkgårdar läggs fortfarande ned på löpande band.

Vad hade man då för nyheter i det första numret? Jo, precis som utlovats är det många notiser ifrån länet. Dock ingenting om det pågående första världskriget i Europa. Men man kan ta del av nyheten att hästmarknaden i länet synes vara rätt livlig. På en hästmarknad i Islingby i Västerfärnebo såldes ett sto för 2 400 kronor vilket måste ha varit en ofantlig summa på denna tid. Men nyheten verkar vara osäker då det också står att en hingst lär ha varit uppe i 6 000 kronor.

Kreatursmarknaden är också livlig med stigande priser. I nyss nämnda Islingby såldes kokreatur som det står, för mellan 500 och 600 kronor. I Stockholm får man betala ända upp till 900 kronor för en kossa.

Det finns också en artikel om avgjorda fattigvårdsmål. Här handlar det om olika kommuners ersättning till andra kommuners fattigvårdsstyrelser för personer som fått fattigvård. Och alla är namngivna. Bland annat att Köpings fattigvårdsstyrelse har fått ersätta Arboga sockens fattigvårdsstyrelse för understöd som lämnats Anna Maria Elisabet Erikssons minderåriga barn Bo Gustaf.

När vi ändå är inne på tråkigheter måste det vi i dag kallar polisnotiser nämnas. Det verkar dock inte som om det hände så mycket på den fronten i länet år 1917. En notis, men väldigt spännande, finns dock från Norberg. Och förövarna är så klart namngivna. I Norberg skedde nämligen en djärv inbrottsstöld, som det uttrycks, i handlanden S O Bennströms affär där ett kassaskåp bortfördes. Redan vid middagstid blev dock två misstänkta individer anhållna – en E Björnberg och 17-årige ynglingen G W E Blomberg från Stockholm.

Men så klart, eftersom första numret kom ut i december finns det också notiser med anknytning till julen. Och precis som nu är det inte alla som hade råd med någon jul.

”Till lindrande av dyrtiden bland mindre bemedlade beviljade Björskogs kommunalstämma 1 000 kronor och beslöt att söka stadsmedel på 1 500 kronor”. Livsmedelsnämndens ordförande fick uppdraget att söka nämnda statsanslag.

Och Kolbäcks lantmannaskola skulle ordna luciafest med skolans elever.

Jan Å Johansson