Grundvattnet lågt i länet

Kartan utgår ifrån cirka 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGU:s grundvattennät. Till vänster grundvattennivå i små magasin, till höger stora magasin. Foto: SGU
Textstorlek:

MILJÖ Förra sommaren var grundvattennivåerna extremt låga vilket drabbade Gotland och Öland hårdast. I Kungsör rådde dessutom bevattningsförbud en tid. Men höstens myckna regnande har spätt på nivåerna så att de nästan är normala. 

Dock brukar Västmanlands kommuner klara sig bra även om det råder låg grundvattennivå. Detta tack vare att de flesta kommuner använder sig av ytvatten från sjöar och vattendrag. Störst är risken för dem som har enskilda brunnar.

Nyligen kom Sveriges geologiska undersökning, SGU, med en rapport om grundvattennivåerna. Den visar att grundvattennivåerna är nära eller över det normala. Dock är nivåerna i de stora grundvattenmagasinen i östra Svealand under eller mycket under det normala.

– I stora delar av landet har vi haft en konstant återhämtning under hösten. Men i rullstensåsar har vi inte riktigt kommit upp i normala vattennivåer, berättar grundvattengeolog Bo Thunholm på SGU.

Även om det fortfarande är relativt lågt i Västmanland går trenden åt rätt håll enligt Thunholm. Förklaringen till att återhämtningen gått snabbare på andra håll i landet är att det föll en aning mindre regn i våra trakter under hösten.

– Rullstensåsarna som är vattentäkter på många platser har mycket hålrum i sig. Det är ett stort avstånd till markytan vilket kräver en hel del vatten.

SGU mäter grundvattennivåerna på två platser i länet – Sala och vid Öjesjövägen, även det i Sala kommun. Men också på Grimsö och i Tärnsjö. Det är både automatisk mätning och lokal mätning som sköts av privatpersoner.

– På Grimsö har vi en snabbreagerande mätstation, placerad i skogsmark, och där kan vi se att grundvattennivån har stigit med två meter sedan i augusti. Från oktober månad sköt det fart ordentligt.

Men hur det kommer att bli fram emot sommaren tycker Bo Thunholm är för tidigt att säga.

– Ja, det är för tidigt att bedöma i januari. I april, däremot, är utgångsläget bättre för att göra en säker bedömning.

I juni i fjol lanserades tjänsten ”Risk för vattenbrist” – vilken är ett samarbete mellan SGU och SMHI. Den har tillkommit för att underlätta förberedelser inför en eventuell vattenbrist. Vid låga grund- och ytvattennivåer är det viktigt för allmänheten att hålla sig uppdaterad och om det krävs – att spara vatten.

Under vår och sommar sker en stor avdunstning och vattenupptag från växtlighet. Det krävs mycket regn för att vattenmagasinen skall fyllas på så att sjöar och vattendrag kommer upp till normala nivåer. Hur det blir till sommaren 2018 återstår att se.

Eftersom den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har minskat behovet av tjänsten har den pausats tills vidare.

Jan Å Johansson