Mer till kulturmiljövården

Åtgärder ska göras på slussportarna i Strömsholms kanal med hjälp av bidrag till kulturmiljövård. Foto: Strömsholms kanalbolag
Textstorlek:

LÄNET Kulturmiljövården i landet har tilldelats 28 miljoner kronor mer än förra året. För Västmanlands del innebär det att över 10,1 miljoner kronor fördelas till kulturmiljövård i år.

Regeringen beslutade att höja anslagen till kulturmiljövård i höstbudgeten.

Länsstyrelserna i landet fick därför 28 miljoner kronor mer i år än i fjol till kulturmiljövård. Sammanlagt betyder det att 236 miljoner kronor kommer att fördelas till kulturmiljövård i år.

För Västmanlands del handlar det om 10 110 135 kronor, vilket är en höjning med 125 000 kronor jämfört med förra året, enligt Riksantikvarieämbetet som fördelar pengarna.

– Det är glädjande att bidraget är högre, så här stort har det inte varit sedan 1990-talet, berättar Cecilia Lagerfalk-Rooth, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Västmanland.

Bidraget ges till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer. Det används till att ta fram kunskapsunderlag om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. I Västmanland finns 51 byggnadsminnen som prioriteras.

– Det är en hård prioritering, 10 miljoner ska räcka till mycket, säger Cecilia Lagerfalk-Rooth.

– Bidraget kunde sökas fram till den 15 januari, vi fick in ett 60-tal ansökningar men fördelningen är inte färdig än. Vi kommer fatta beslut i mars, berättar hon.

Det är bestämt att 1,1 miljoner av bidraget kommer ges till akuta åtgärder på slussportarna i byggnadsminnet Strömsholms kanal.

– Det är ett av våra byggnadsminnen i länet som har ett stort och återkommande underhållsbehov, säger Cecilia Lagerfalk-Rooth.

– Strömsholms kanal är ett värdefullt besöksmål, fortsätter hon.

Länsstyrelsen i Västmanland tilldelas även 219 000 kronor för projektet ”Konstruktioner i vatten”, ett projekt inom Hantverkslaboratoriet där länsstyrelsen står som samarbetspartner.

– I oktober–november delas bidraget ut efter att åtgärderna genomförts och redovisats, berättar Cecilia Lagerfalk-Rooth.

27 miljoner av bidraget till kulturmiljövård fördelas inte till länsstyrelserna utan reserveras bland annat för projektet Digital Arkeologisk Process, intrångs-ersättningar vid nyinrättade kulturreservat och byggnadsminnen samt konservering i samband med fynd vid utgrävningar.

Cecilia Eriksson