Jobbar för jämställdhet

Landshövding Minoo Akhtarzand är ordförande i Jämställdhetsrådet på länsstyrelsen som arbetar för ett jämställt Västmanland. Foto: Pia Nordlander
Textstorlek:

LÄNET Idag den 8 mars är det Internationella kvinnodagen. Det finns mycket att jobba med för kvinnors situation. I jämställdhetsrådet, som finns på länsstyrelsen sedan förra året, jobbar man för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

– Den internationella kvinnodagen är en dag där kvinnornas resurser och betydelse som viktiga samhällsaktörer synliggörs och blir uppmärksammade. Dagen ska fortsätta tills vi har fått ett helt jämställt samhälle, säger landshövdingen Minoo Akhtarzand.

I Jämställdhetsrådet på länsstyrelsen är hon ordförande och arbetar tillsammans med representanter för länets kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi, Region Västmanland, fackliga organisationer och representanter från organisationer i civilsamhället.

– De är valda utifrån en analys och kartläggning av nyckelfunktioner och organisationer som bedömts ha påverkansmöjligheter i samhällsutvecklingen, säger Minoo Akhtarzand.

Tillsammans ska de verka för att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål på regional nivå.

I rådet finns en beredningsgrupp och fyra fokusområden. Dessa fokusområden är: jämställd ekonomi, jämställd utbildning, jämställd hälsa och att mäns våld ska upphöra.

Hur ser situationen för jämställdhet ut i länet idag?

– Inom vissa jämställdhets-områden ligger Västmanland under riksgenomsnittet och inom några andra områden i paritet med riksgenomsnittet. Länet har större skillnad mellan pojkars och flickors skolresultat, lite färre uttag av VAB och föräldradagar bland män, mer könssegregerad arbetsmarknad, större ohälsotal bland kvinnor och större skillnad i kvinnors och mäns livsinkomster, säger Minoo Akhtarzand.

I arbete mot ett mer jämställt samhälle pågår ett arbete i Jämställdhetsrådet som fokuserar på att utmana könsnormer i skolsystemet och att arbetsgivare ska jobba för att locka personer med olika kön och bakgrund till sig.

– Jag upplever att det finns ett stort och positivt engagemang och intresse i länet som ger hopp om framtiden, säger Minoo Akhtarzand.

I höstas skapades en strategi för jämställdhetsintegrering för 2018–2020.

– Erfarenheter visar att allt förändringsarbete som handlar om attityds- och värderingsförändringar tar tid, men vi är övertygade om att vi tillsammans har förutsättningar att utmana rådande könsstrukturer för ett mer jämställt Västmanland, säger Minoo Akhtarzand.

Cecilia Eriksson