100 år av demokrati – och sedan?

Textstorlek:

I år är det hundra år sedan de första valen genomfördes till kommuner och landsting där kvinnor och män hade lika och allmän rösträtt. Nu var det inte längre avgörande vilken inkomst eller vilket kön man hade.

I 1919 års kommunalval var 3,3 miljoner personer röstberättigade, 69% bodde på landsbygden och 31% i städerna. Valdeltagandet var 87,8%, lika högt som idag, men många röstade via fullmakt och då i första hand kvinnor via maken.

Många fick inte rösta eftersom man inte betalat sin kommunalskatt. De kvinnor som var omhändertagna av fattigvården för varaktig försörjning fick inte heller rösta. 9 602 personer var dessutom omyndiga utan rösträtt. Omyndigförklaring avskaffades först 1989 och det var då vi verkligen fick allmän och lika rösträtt i vårt land.

Allmän och lika rösträtt och fria val är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Men det räcker inte! Människor ska också känna att man är en del av samhället och att man kan vara med och bidra till samhällets utveckling.

Demokratin är ingen självklarhet. I land efter land ger man upp de demokratiska värdena och åsidosätter det som vi alla betraktar som mänskliga rättigheter. Demokratin måste försvaras varje dag.

Vi som är verksamma i kommuner och regioner har ett speciellt ansvar. Det är vi som möter våra medborgare varje dag. Det är vi som svarar för att ge det stöd och den service som våra medborgare efterfrågar och behöver.

Det är också vi som har ett alldeles särskilt ansvar att se till att skapa förutsättningar för ett demokratiskt samtal och ett demokratiskt arbete – det är vi som skapar förutsättningar för en demokratins infrastruktur – genom mötesplatser och tillgång till information och kunskap.

Om mindre än två månader är det dags för val till Europaparlamentet. Europaparlamentet är det enda gränsöverskridande parlament som existerar i världen med allmänna och lika val. Oavsett nationalitet, inkomst, kön eller bostadsort har vi alla rätt att delta i valet.

I förra EU-valet röstade 51% av de svenska väljarna. När vi nu ser hur värderingar och principer som vi sätter högt hotas i land efter land gäller det att värna den representativa demokratin och delta i årets val.

En av konsekvenserna av diskussionerna kring Brexit är att stödet för EU ökat i nästan alla länder. Och EU är viktigt för oss alla. 47% av alla ärenden på kommunfullmäktiges föredragningslista och 57% på regionfullmäktiges föredragningslista har direkt eller indirekt koppling till beslut som fattats i EU. EU påverkar din och min och alla företags vardag.

Så, nöj dig inte med att den allmänna och lika rösträtten infördes för 100 år sedan. Använd din rösträtt också i EU-valet!

CAROLA GUNNARSSON
ordf kommunfullmäktige i Sala
förste vice ordf SKL