Årsmöte i Stroke Västmanlands län

Till ny vice ordförande valdes Irmeli Andersson vid det efterföljande konstituerande mötet. Foto: Ola Kågenäs
Textstorlek:

Den 10 april 2013 hölls länsföreningens årsmöte i Eriksborg, Västerås.
Föreningens ordförande Ove Puisto hälsade alla varmt välkomna och sedan följde punkterna enligt utsänd dagordning. Till årsmötesordförande valdes Peo Lindahl från Stroke Riksförbundets kansli, årsmötessekreterare blev Ann-Margreth Persson.
Efter fastställandet av dagordningen lästes styrelsens verksamhetsberättelse upp i rubrikform av Peo med möjlighet för de församlade att ställa frågor. Därefter föredrog kassören Jan Linered den ekonomiska berättelsen som följdes av revisorernas d:o uppläst av revisor Jerk Lind. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötet beslutade sedan att följa förbundets beslut när det gäller årsavgift för medlemskap.
Nu vidtog de olika valen efter det att styrelsens förslag om styrelsens utformning godkänts, dvs ordförande, kassör, fem ledamöter samt två ersättare.

Som ordförande omvaldes Ove Puisto för ytterligare ett år, till kassör för ytterligare två år omvaldes Jan Linered, som ledamöter på två år omvaldes Ann-Margreth Persson, sekreterare, samt Tommy Bergh, studieorganisatör.
Kvar i styrelsen sedan tidigare sitter Mariann Ytterberg och Irmeli Andersson. Till ersättare på ett år vardera valdes Elisabeth Norlin Mellgren (omval) samt Eivor Eriksson (nyval). Även de avgående revisorerna Jerk Lind och Marie-Louise Lindström fick förnyat förtroende för ytterligare ett år. Till revisorsersättare valdes Leif Karlsson.
Styrelsens förslag på ombud och ersättare till förbundskongressen 1 juni bifölls, liksom förslaget om antal ombud från lokalföreningarna till nästa årsmöte, dvs två stycken per lokalförening. Även valberedningen fick förnyat förtroende. Sammankallande Dennis Hedberg, Eva Kohlén ledamot, samt Lennart Persson ledamot.
Efter årsmötets avslutande serverades deltagarna smörgåstårta (mycket välsmakande) samt kaffe eller the.